In het eerste kwartaal van 2014 wordt een systeemheffing opgelegd. Deze heffing bedraagt € 2,40 per 1.000 kg papier en karton en dient ter dekking van de kosten van beheer van het PRN-systeem en Stichting Verwijderingsfonds (SVF). Een systeemheffing mag eenmaal per convenantperiode worden opgelegd. Eerste ontvangers zijn hierover schriftelijk geļnformeerd. 

Bedrijven kunnen in 2014 dus op facturen tijdelijk twee afvalbeheersbijdragen voor papier en karton doorbelast krijgen:

  1. die voor beheerskosten van het kringloopsysteem voor ‘niet-verpakkingen’ van PRN (€ 2,40/1.000 kg) in het eerste kwartaal van 2014, en
  2. de permanente heffing van Afvalfonds Verpakkingen (StAV) voor het nakomen van de wettelijke verantwoordelijkheid voor verpakkingen van € 23,30/1.000 kg (tarief 2013/2014). 

Net als een afvalbeheersbijdrage voortvloeiend uit het Papiervezelconvenant om het verwijderingsfonds te vullen als sprake is van een ketendeficit, is deze systeemheffing tijdelijk. 

Voor de beheerskosten van PRN zal na het eerste kwartaal in 2014 geen heffing meer van de eerste ontvangers gevraagd worden. Of PRN in 2014 een heffing naar aanleiding van een ketendeficit moet opleggen, kan nu niet worden voorspeld. Die heffing is afhankelijk van de ontwikkelingen op de internationale markt voor oudpapier. 

NB: Eerste ontvangers zijn wettelijk verplicht de afvalbeheersbijdrage van PRN (SVF) door te belasten aan hun afnemers op een aparte factuurregel (voor BTW). Zij zijn zelf verantwoordelijk hoe zij dat doen.

Meer informatie vindt u onder Bedrijf.