De vervuiling in oudpapier neemt sluipend toe

In 2012 was de vervuiling in huishoudelijk oudpapier 4,1%. De vervuiling nam 0,3% toe ten opzichte van 2011. Dit betekent dat in de 995.000 ton oudpapier die vorig jaar brongescheiden bij huishoudens is ingezameld, ruim 41.000 ton vervuiling zat. Vooral ingeseald papier is de veroorzaker van de vervuiling. Dit blijkt uit het praktijkonderzoek naar vervuiling in oudpapier afkomstig uit huishoudens, dat PRN, de oudpapierindustrie en de papier- en kartonindustrie jaarlijks laten doen.

 

Elk jaar neemt de vervuiling in oudpapier met enkele tienden van procenten toe. Deze misschien op het oog geringe en tegelijk sluipende toename heeft grote gevolgen voor het hergebruik als secundaire grondstof. Om aandacht te vragen voor het belang van een schone oudpapierstroom laat PRN jaarlijks onderzoek doen en communiceert zij uitkomsten daarvan in een factsheet.

Minder vervuiling bij diftar

Een opvallende conclusie van het onderzoek is dat in 2012 voor het eerst minder vervuiling is gemeten bij diftargemeenten dan bij niet-diftargemeenten. Diftargemeenten geven vaak op structurelere basis voorlichting over afvalscheiding dan niet-diftargemeenten, dit zou een schonere oudpapierstroom bij diftargemeenten kunnen verklaren.

Schoon oudpapier is belangrijk, want oudpapier = nieuw papier

In 2012 is 84% papierrecycling gerealiseerd. De toename van de vervuiling van het ingezamelde oudpapier blijft een punt van zorg. Het terugdringen van vervuiling (zoals kunststoffen, vloeistofdicht papier/karton en ingeseald papier) zien wij als een belangrijk aandachtspunt. Een schone(re) oudpapierstroom is belangrijk, omdat vervuilingen de recycling en het hergebruik verstoren. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor de productie van nieuw papier, waardoor grondstoffen en energie worden bespaard.

PRN helpt gemeenten met data en communicatie

Resultaten en conclusies van het onderzoek zijn opgenomen in een nieuw factsheet. Het factsheet wordt deze maand aan alle gemeenten toegestuurd. Het doel is het belang van een schone(re) oudpapierstroom bij verantwoordelijken binnen gemeenten, afvalsamenwerkingsverbanden en inzamelaars onder de aandacht te brengen. En om een handreiking te bieden voor beleidsvorming, kostenbeheersing en communicatie omtrent meer en beter hergebruik van oudpapier. Meer exemplaren van het factsheet kunt u aanvragen bij de helpdesk van PRN.